2019-2020

Het einde en het begin

 

Het einde van het schooljaar nadert en we zijn druk bezig met afsluiten en de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar.

 

Starten met normale rooster

Op woensdag 24 juni is tijdens de persconferentie vastgesteld dat leerlingen tot 18 jaar onderling geen afstand meer hoeven te houden. Wel moeten ze op afstand blijven tot volwassenen. Dit betekent dat we na de zomer starten met volledige klassen en het normale rooster mits de regels hetzelfde blijven.

 

Adviezen

Vanaf 18 jaar wordt de 1,5 meter afstand gehandhaafd. We vragen de leerlingen om tot het personeel de 1,5 meter afstand aan te houden. Verder moeten handen zo vaak mogelijk gewassen worden. Wanneer er klachten zijn die wijzen in de richting van Corona is het advies thuis te blijven en je te laten testen.

 

Onduidelijkheden

De richtlijnen met betrekking tot de praktijkvakken zijn dit moment nog onduidelijk. Om 1,5 meter afstand te houden bij praktijkvakken, met een volledige klas en dan ook nog in kleine lokalen, is tamelijk lastig. Hoe we hier mee omgaan, weten we op dit moment nog niet. Verder krijgen de scholen vanuit de VO-raad nog adviezen over de hygiëne. We wachten dit rustig af.

 

School is gesloten

In verband met de zomervakantie is de school gesloten van 6 juli tot en met 13 augustus. Leerlingen komen dinsdag 18 augustus om hun lesrooster te halen en starten op woensdag 19 augustus met lessen volgens het lesrooster. U ontvangt hierover een aparte brief.

 

Ik wens jullie alvast een hele fijne zomervakantie!

 

 

Update Coronavirus 28 mei 2020

 

De aankomst op school

Leerlingen gaan bij aankomst op school direct naar binnen en wachten niet op het schoolplein. De school is een kwartier voordat de lessen starten open. De leerlingen lopen direct naar hun klaslokaal, zo komen zij druppelsgewijs het gebouw binnen. Bij binnenkomst worden eerst de handen gewassen. In het gebouw wordt met behulp van pijlen de looproutes aangegeven. Om dit van te voren duidelijk te maken bij de leerlingen, zijn er informatieve filmpjes gemaakt. Ze zijn te zien op de schoolwebsite bij het laatste nieuws en op Facebook.

 

Kluisjes en pauze

Kluisjes worden niet gebruikt, de leerlingen nemen hun jas en tas mee naar het lokaal. Aangezien de leerlingen geen pauze op school hebben, willen we u vragen er voor te zorgen dat ze ontbeten hebben voordat ze op school zijn, of wanneer ze pas om twaalf uur starten, kort daarvoor geluncht hebben. Daarbij willen we u vragen met uw zoon of dochter te bespreken dat ze na de lessen direct naar huis gaan. Ze mogen niet op school en in de omgeving van school blijven hangen.  

 

In de klas

Leerlingen blijven zoveel mogelijk in hetzelfde lokaal gedurende de verschillende lessen, de docenten wisselen. Sommige vakken vereisen een praktijklokaal waarbij de leerlingen zullen wisselen. Na iedere wisseling van ruimte worden de handen gewassen en de werkplek schoongemaakt.

 

Criteria om thuis te blijven voor de leerling

Wij verwachten alle leerlingen weer op school na 1 juni. Wanneer de leerling en/of ouder(s)/verzorger(s) zich zorgen maken over de gezondheid van de leerling of die van een gezinslid, wordt gevraagd contact op te nemen met de teamleider, zodat hier afspraken over gemaakt kunnen worden.

Mocht een leerling of iemand in het gezin ziekteverschijnselen hebben, dan is het uiteraard de bedoeling dat de leerling thuis blijft en u school informeert.

 

Hoe we er mee omgaan wanneer een leerling op school ziekteverschijnselen heeft

Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt (koorts, neusverkoudheid, hoesten en/of moeilijk ademen/benauwdheid) gaat de leerling naar huis. Ouders/verzorgers worden hierover geïnformeerd. Ook eventuele broers of zussen worden bij koorts en/of benauwdheidsklachten hierover geïnformeerd en naar huis gestuurd. Wanneer een leerling in staat is zelfstandig en veilig thuis te komen is toestemming van ouders niet noodzakelijk om een leerling te laten gaan, zodat een leerling met klachten niet onnodig lang op school blijft.

 

Naleven van de 1,5 meter maatregel

Wij begrijpen dat het naleven van de 1,5 meter afstand maategel niet voor alle leerlingen gemakkelijk zal zijn, we nemen dit echter heel serieus. We hopen dat u dit met uw zoon of dochter wilt bespreken, zodat het ons gezamenlijk lukt om deze maatregel te handhaven.

 

 

Ouders op school

Helaas is het vanuit de richtlijnen niet toegestaan u als ouder(s)/verzorger(s) op school aanwezig te laten zijn. Dat betekent dat OPP gesprekken of digitaal, of telefonisch gaan plaatsvinden. Het betekent bijvoorbeeld ook dat de diploma-uitreiking niet kan plaatsvinden op school. De geslaagden krijgen hun diploma op een alternatieve manier.

Tot slot
Het zal voor de leerlingen best lastig zijn om zich aan alle regels en afspraken te houden, maar alleen samen houden we het veilig, zowel op school maar ook in het belang van u thuis.

 

2 juni. We gaan weer starten!

 

2 juni gaan we weer starten. Je krijgt een brief van school met de nieuwe manier waarop we op school gaan werken. We hebben ook al wat filmpjes gemaakt om extra duidelijk te maken. kijk ze alvast maar om goed voorbereid op school te komen

 

Als eerste willen we duidelijk maken waarom we het doen.

 

Met het volgende filmpje willen we laten zien hoe het zal gaan als je op school komt.

 

Hoe gaat het nou in de theorielessen?

 

We hebben ook praktijklessen. Hier gaat het net weer even anders. We laten je zien hoe het zit

 

Update Coronacrisis 19 mei 2020

 

 

Gisteravond is op de persconferentie bevestigd dat leerlingen in het voortgezet onderwijs vanaf 2 juni weer naar school gaan. We zijn op school nog druk bezig met de voorbereidingen. We zijn blij dat we straks weer alle leerlingen op school mogen verwelkomen.

 

Het onderwijs op de Praktijkschool vanaf 2 juni

We gaan op school les geven aan alle leerlingen en houden ons aan de richtlijnen van het RIVM. Omdat er 1,5 meter afstand gehouden moet worden (dit geldt ook voor leerlingen), kunnen niet alle leerlingen tegelijkertijd op school zijn. Daarom komen leerlingen in halve klassen naar school voor halve dagen. We hebben voor vier keer naar school komen gekozen omdat continuïteit voor praktijkschoolleerlingen belangrijk is.

 

Hoe naar school komen

Het ministerie wil niet dat het openbaar vervoer overbelast raakt. Doordat onze leerlingen niet allemaal tegelijk beginnen met de les, is de drukte verspreid. We gaan ervanuit dat de meeste leerlingen van onze school zelfstandig op de fiets of lopend naar school kunnen komen of door u gebracht worden.

 

Toch met Openbaar Vervoer naar school?

Mocht uw kind gebruik moeten maken van het Openbaar Vervoer, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doorgeven aan de mentor van uw kind. Wij als school zullen vervolgens postcodes, aantallen en lestijden aan de regionale vervoerder(s) verstrekken om tot oplossingen te komen voor het vervoer van de leerlingen van en naar school.

 

Belangrijke data

21 en 22 mei: Hemelvaartvakantie

1 juni: Pinkstermaandag lesvrije dag

2 juni: start lessen voor de meeste klassen. Rooster volgt via mentor rond 28 mei.

16 juni: alternatieve diploma-uitreiking

 

Update Coronacrisis 21 april 2020

 

Gisteravond heeft onze minister-president Mark Rutte in een persconferentie bekend gemaakt welke maatregelen er vanaf 28 april 2020 gelden om de verspreiding van het virus Covid-19 te verminderen. hieronder wordt u geïnformeerd wat dit betekent voor onze Praktijkschool.

Richtlijnen vanuit de overheid

Het kabinet heeft besloten dat (speciale)basisscholen vanaf 11 mei gedeeltelijk open gaan. De VO-scholen mogen hoogstwaarschijnlijk vanaf 1 juni een start maken met een aangepast programma op school en inachtneming van de anderhalve meter afstand. Op 20 mei zal er een persconferentie zijn met mogelijk nieuwe maatregelen.

Voortgang van (thuis)onderwijs

Bovenstaande betekent voor onze school dat we voorlopig doorgaan met het thuisonderwijs. Sommige leerlingen komen wel naar school zoals bijvoorbeeld de examenleerlingen of leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte. Hierbij wordt natuurlijk rekening gehouden met de richtlijnen van het RIVM.

 

Onderwijs vanaf 1 juni

Na de meivakantie gaan we verder nadenken over hoe we vanaf 1 juni ons onderwijs het beste vorm kunnen geven en wat dat betekent voor het gebouw, het rooster, de hygiëne, de docenten en de leerlingen. Zodra we meer informatie hebben, wordt u hierover geïnformeerd.

 

Schoolexamens

De schoolexamens worden na de meivakantie afgenomen, zoals al eerder is afgesproken. Leerlingen worden uitgenodigd door hun mentor om hun examendossier in orde te maken en te oefenen voor hun Proeve van bekwaamheid. Voor de voorbereidingen op de examens is het natuurlijk van belang dat de leerlingen op de ingeplande momenten aanwezig zijn!

 

Volgend schooljaar

Sommige maatregelen zullen nog van kracht zijn tot na de zomervakantie. Aankomende periode gaan wij nadenken welke schoolactiviteiten mogelijk vervangen of verplaatst zullen moeten worden. Zodra hier duidelijkheid over is, zal dit zo snel mogelijk bekend gemaakt worden.

 

Fijne meivakantie

Voor nu wens ik iedereen een hele fijne meivakantie! We starten weer met ons thuisonderwijs op woensdag 6 mei 2020.

 

Met vriendelijke groet,

 

Wanda Munneke 

Directeur Praktijkschool Westfriesland Hoorn

 

de paasdagen en de meivakantie

 

 

De afgelopen weken stond heel Nederland op zijn kop. Leerlingen, ouders en personeel, we hebben ons allemaal flink aan moeten passen. Afstand houden, thuis blijven, steeds weer handen wassen, huiswerk maken, mailen, beeld bellen, video instructie, noem maar op. Alles loopt anders. Alles? Nee! De vrije dagen rond Pasen en de meivakantie blijven zoals afgesproken. In die periodes geen thuiswerk, geen mailwisseling met een mentor, geen opdrachten, dat heeft iedereen wel verdiend.

 

Paasvakantie

Begint aanstaande vrijdag (Goede Vrijdag) en loopt tot en met volgende week maandag (Tweede Paasdag). Dus 10 tot en met 13 april.

 

Meivakantie

Duurt precies twee weken en die loopt van woensdag 22 april tot en met dinsdag 5 mei.

 

Na de meivakantie

De regering heeft toegezegd om ruim voor 28 april een besluit te nemen over hoe het verder moet. Over de gevolgen voor ons, houden we u weer per mail, op de website en via Facebook op de hoogte.

 

 

Update 3 omtrent Coronavirus

 

Hoorn, 20 maart 2020

 

Middels deze brief informeer ik u over de ontwikkelingen van ons onderwijs thuis. Collega’s zijn hard aan het werk geweest om onderwijs thuis te organiseren. Leerlingen hebben thuiswerk spullen gehaald, materiaal is langsgebracht of opgestuurd en afhankelijk van het leerjaar zijn weekplanners met digitaal leermateriaal gedeeld. Vervolgens zijn ouder(s)/verzorger(s) thuis bezig om hun kind(eren) zo goed mogelijk te helpen.

 

Vragen over thuiswerk

Het is begrijpelijk dat u vragen heeft over het thuiswerk van uw kind(eren). Mocht u dringende vragen hebben over leer- en maakwerk dan kunt u terecht bij de mentor van uw kind. De meeste collega’s werken vanuit huis en iedereen houdt de mail goed in de gaten. Een paar collega’s zitten thuis met griepverschijnselen en een vermoeden van Corona-virus, op advies van de huisarts blijven zij uit voorzorg thuis. Zij zijn wel in staat om mail te beantwoorden.

 

Zorgvragen

We kunnen ons voorstellen dat u met bepaalde vragen zit over hoe in deze situatie met uw kind(eren) om te gaan, of dat u behoefte heeft aan een gesprek. U kunt in dat geval een mail sturen naar het ondersteuningsteam: rosa.klompe@praktijkschoolwf.nl.

Vermeld hierbij uw naam, naam van uw kind en uw telefoonnummer. Rosa Klompé, onze schoolpsycholoog, of Ellen-Anke Bosch, onze ondersteuningscoördinator, zal u dan zo spoedig mogelijk bellen.

 

Bereikbaarheid school

De school is niet altijd goed telefonisch bereikbaar. Mocht u een korte vraag hebben en de school niet telefonisch kunnen bereiken, dan mag u ons tijdelijke noodnummer bellen 06-33319567.

 

Het is een spannende en onwerkelijke tijd. Het is fijn om te merken dat mensen graag anderen helpen en dat we klaar staan voor elkaar. Ook hier op de Praktijkschool merken we dat gelukkig. We willen u bedanken voor uw begrip en medewerking.

 

Met vriendelijke groet, mede namens het team,

 

W.A. Munneke

 

Directeur Praktijkschool Westfriesland Hoorn

 

 

Update 2 omtrent Coronavirus

 

De praktijkschool houdt alle berichtgeving en adviezen omtrent het Coronavirus nauwlettend in de gaten. Leidend is hierbij de informatie van de overheid en het RIVM. Onderaan deze brief vindt u een brief van onze bestuurder dhr. Van Berkum met aanvullende uitleg. Naar aanleiding van de persconferentie van minister Slob en Bruins van vandaag van 15 maart, nemen we de volgende maatregelen:

School is gesloten

De school is gesloten voor leerlingen vanaf 16 maart tot en met 6 april. Wij gaan er vanuit dat onze leerlingen met ouders met vitale beroepen, thuis kunnen blijven en niet op school opgevangen hoeven worden. Mocht dit anders zijn, wilt u dan contact opnemen met school.

Thuis onderwijs

Morgen volgt via de mail, website en facebook meer informatie over hoe wij het thuis onderwijs vorm gaan geven. De teams gaan hierover morgen eerst in overleg.

Stage

Leerlingen van leerjaar 3, 4 en 5 die deze week niet naar hun stageadres kunnen in verband met het Coronavirus, blijven ook op hun stagedagen thuis. Uiteraard dient u zelf het stagebedrijf en school op de hoogte te stellen.

Communicatie

U wordt op de hoogte gehouden over ontwikkelingen via de mail, facebook en de schoolwebsite.

Met vriendelijke groet,
W.A. Munneke
Directeur Praktijkschool West Friesland Hoorn

page1image1670208

Om de school in deze situatie zo snel mogelijk te bereiken, hebben we een noodnummer ingesteld: 06-33319567. U kunt deze lijn bellen vanaf 08.00 uur tot 22.00 uur indien er sprake is van nood met betrekking tot het Coronavirus

 

 

 

Hoorn, 12 maart 2020

Corona Virus

 

Beste ouder(s)/verzorger(s) en beste leerlingen,

 

Momenteel is er sprake van een wereldwijde epidemie van het Coronavirus (COVID-19). De Praktijkschool houdt alle berichtgeving en adviezen omtrent het Coronavirus nauwlettend in de gaten. We volgen de richtlijnen van de overheid en het RIVM.

Maatregelen in school:

- Indien een leerling milde verkoudheidklachten/griepverschijnselen vertoont, vragen wij u uw kind ziek te melden.

- Alle leerlingen worden door hun mentor geïnformeerd over het Coronavirus en wat dit betekent.

- Er wordt nog beter schoongemaakt.

- Het uitje naar de Efteling wordt geannuleerd en leerlingen krijgen hun geld terug. De Efteling ligt in Brabant waar het virus in Nederland is begonnen. We vinden het als school niet verantwoord om er met leerlingen naartoe te gaan.

- NL Doet is helaas landelijk geannuleerd.

Er is geen aanleiding om nu andere maatregelen te treffen in de school. Als de school vanwege het Coronavirus moet sluiten, worden ouders/verzorgers en leerlingen hierover direct geïnformeerd. Wij gebruiken hiervoor de website en de e-mail. Maatregelen om verspreiding te voorkomen De belangrijkste maatregelen die onderwijsinstellingen kunnen nemen om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen, zijn heel simpel. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.

Het zijn:

- regelmatig handen wassen met zeep

- hoest en nies in de binnenkant van de elleboog

- gebruik papieren zakdoekjes

- schud geen handen Mocht uw kind of iemand in uw omgeving positief getest zijn op het Coronavirus of in quarantaine gezet zijn, wilt u dit zo snel mogelijk melden via het speciale noodnummer? Dit om de kans verspreiding van het virus te verkleinen.

Noodnummer Om de school in deze situatie zo snel mogelijk te bereiken, hebben we een noodnummer ingesteld: 06-33319567. U kunt deze lijn bellen vanaf 08.00 uur tot 22.00 uur indien er sprake is van nood met betrekking tot het Coronavirus. 

Er zijn een aantal websites waar u aanvullende informatie kun vinden: www.rijksoverheid.nl/coronavirus en www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

W. Munneke Directeur Praktijkschool West-Friesland Hoorn

 

Open avond

Op 10 maart 2020 van 18.45 uur tot 21.00 uur is onze informatieavond.

 

Programma:

- 18.45 – 19.00 uur                inloop, koffie en thee

- 19.00 – 19.15 uur                 welkomstwoord door de locatiedirecteur,

                                               mevr. W. Munneke

- 19.15 – 21.00 uur                start programma Informatie-avond

 

Op deze informatie- avond kun je, samen met je ouder(s)/ verzorger(s) een kijkje nemen op onze school.

Docenten en leerlingen staan klaar om uitleg te geven over het onderwijs op de Praktijkschool Westfriesland en je kunt kennismaken met de theorie- en praktijkvakken.

In verschillende lokalen kunnen jullie een kijkje nemen.

Kortom: er is veel te zien; het wordt gezellig en interessant!

 

Hier zijn alle kinderen die advies praktijkschool hebben gekregen van harte welkom, samen met hun ouder(s)/verzorger(s), broers en zussen, opa’s en oma’s en overige geïnteresseerden!

 

De wintersport

25 januari vertrekken we voor de derde keer op wintersport met een groep praktijkschool leerlingen. 30 januari zijn we weer terug

 

Start nieuwe schooljaar

Na een welverdiende vakantie begroeten we onze leerlingen graag weer op maandag 26 augustus volgens onderstaand schema:

 

Leerjaar 1     11.30-13.00 uur

Leerjaar 2     12.30-13.30 uur

Leerjaar 3     13.45-14.45 uur

Leerjaar 4     15.00-16.00 uur

Leerjaar 5     15.00-16.00 uur

MBO             15.00-16.00 uur

 

Vakantie

De vakantie is bijna in aantocht. 8 juli zijn er geen lessen meer, maar moeten de leerlingen beschikbaar zijn om stage of andere zaken te regelen. vanaf 15 juli zijn de leerlingen echt vrij.

 

Uitnodiging Brijder stichting over het gamende kind

Het laatste nieuws

OPP gesprekken

in de week van 15 oktober zijn de opp/portfolio gesprekken weer gepland. u kunt een uitnodiging verwachten

 

De eerste dag

Na een welverdiende vakantie begroeten we onze leerlingen graag op maandag 3 september volgens het onderstaande rooster.

leerjaar 1

11.30 - 13.00 uur

Leerjaar 2

12.30 – 13.30 uur

Leerjaar 3

13.45 – 14.45 uur

Leerjaar 4

15.00 - 16.00 uur

Leerjaar 5

15.00 – 16.00 uur

MBO

15.00 – 16.00 uur