Informatie voor ouder(s)/ verzorger(s) 

 

Ons onderwijs:

 

Per schooljaar 2017-2018 heeft ons onderwijs een nieuwe structuur. 

Aanleiding om ons onderwijs te vernieuwen:
Sinds 2015 is er een curriculum Praktijkonderwijs, ontwikkeld door het Landelijk Werkverband Praktijkonderwijs. In dit curriculum staat beschreven wat de leerdoelen zijn van het praktijkonderwijs.

 

Er zijn vijf domeinen waar we doelen voor ontwikkeld hebben:

 

·     DomeinCommunicatie 

·     Domein Wonen

·     Domein Vrije tijd  

·     Domein Burgerschap  

·     Domein Werken

 

Hoe ziet het onderwijs er uit vanaf schooljaar 2017-2018?

 

Beschrijving Praktijkschool in leerjaren

 

In het eerste leerjaar volgen de leerlingen veel algemene vakken. Het streven is om leerlingen minimaal 50 % van de vakken in praktijklessen aan te bieden. De leerlingen behalen bewijzen per vak, die deel uitmaken van het examendossier. 

 

 

In het tweede leerjaar worden er meer beroepsgerichte vakken aangeboden. De leerlingen behalen bewijzen per vak, die deel uitmaken van het examendossier.  Aan het eind van het schooljaar behaalt de leerling het Certificaat Basisvorming. Aan het eind van het tweede leerjaar kiest een leerling - samen met de ouder(s) /verzorger(s) praktijkvakken voor leerjaar 3. 

 

 

In het derde leerjaar gaat iedere leerling één dag in de week op stage. De stages zijn oriënterend op een beroepsrichting.               

Tevens volgt iedere leerling een Maatschappelijke Stage.  De leerlingen behalen bewijzen per vak, die deel uitmaken van het examendossier. 

Aan het eind van het derde leerjaar kiest een leerling - samen met de ouder(s) /verzorger(s) - twee beroepsrichtingen voor leerjaar 4.

 

De beroepsrichtingen zijn:

·     agrarisch,

·     techniek,

·     consumptief,

·     winkelpraktijk,

·     dienstverlening en zorg.

 

 

In het vierde leerjaar gaat de leerling twee dagen per week op stage. De leerling volgt twee hoofdvakken praktijk, maar loopt in één richting stage. De leerling behaalt bewijzen die deel uitmaken van het examendossier.

 

In het vijfde leerjaar gaat de leerling drie dagen per week op stage. De andere twee dagen volgt de leerling theorie- en praktijklessen op school. De leerlingen behalen bewijzen per vak, die deel uitmaken van het examendossier. 

De leerling sluit het jaar af met een Proeve van Bekwaamheid. Tevens volgt er een eindgesprek (examen) waarbij het examendossier wordt besproken met een externe assessor. Wanneer aan alle voorwaarden is voldaan, krijgt de leerling een Praktijkschooldiploma.

 


Indien mogelijk/wenselijk gaat aan het eind van het vijfde leerjaar de stage over in een plaats op de arbeidsmarkt.

 

Portfolio

Het portfolio zal leidend zijn in ons onderwijs. De leerling is eigenaar van het portfolio. Het is belangrijk dat het portfolio een document is waar de leerling trots op is.

 

De inhoud van het portfolio zal per leerling verschillen, maar in ieder geval zal het portfolio de volgende inhoud bevatten:

·     Bewijzen (certificaten)

·     Per vak een bewijs waar op afgetekend wordt wat de leerling heeft bereikt

·     Foto’s van prestaties

·     Werkbladen

·     Persoonlijke pagina/Curriculum Vitae

·     OPP

·     Voor de bovenbouw voor meerdere vakken een overzicht met niveau.

 

OPP

Iedere leerling heeft een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP), waarin de doelen van de leerling en de voortgang van de doelen beschreven staan. Drie keer per jaar (ongeveer oktober, februari en juni) wordt het OPP en de beschreven doelen besproken met de ouders/verzorgers. Tijdens dit gesprek speelt ook het portfolio een belangrijke rol. Voor de herfstvakantie wordt het OPP besproken met de ouders. Aan het eind van het schooljaar wordt het OPP door ouders ondertekend. Tijdens het OPP/portfoliogesprek in februari worden de doelen tussentijds besproken.

 

Examendossier

Het examendossier is de bewijzenmap die gebruikt wordt door leerlingen bij het assessmentgesprek  (examengesprek). De inhoud is regionaal afgesproken, dat betekent dat de praktijkscholen uit onze regio allemaal dezelfde inhoud hebben. Bij het examengesprek is altijd een collega van een andere praktijkschool betrokken als assessor.