Schoolaansprakelijkheid

Algemeen.

De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) regelt de aansprakelijkheid van docenten, overig personeel, bestuur, ouders en vrijwilligers voor  schade aan derden.

 

Verantwoordelijkheid school

De verantwoordelijkheid van de school strekt zich uit over alle schoolactiviteiten. Naast de activiteiten binnen het reguliere lesprogramma gaat het ook om schoolreisjes, excursies, schoolfeesten, sportactiviteiten enz.

Uitgangspunt is dat er tijdens de schoolactiviteiten voldoende toezicht is.

De verantwoordelijkheid bij het rijden voor school (naar bijv. zwembad, theater e.d.) is een apart punt.

 

Aansprakelijkheid bij onrechtmatig handelen of nalatigheid

De school is alleen aansprakelijk als een ongeval het gevolg is van onrechtmatig handelen of nalatigheid van de school of van iemand die namens de school optreedt.

 

Aansprakelijkheid bij sport en spel

Alleen in extreme situaties kunnen gedragingen tijdens bewegingsonderwijs als onrechtmatig worden gekwalificeerd. Ongevallen bij sport en spel vallen zelden of nooit in de aansprakelijkheidssfeer omdat deze activiteiten per definitie niet zonder risico zijn. Dit wordt maatschappelijk aanvaardbaar geacht en door deelneming aan de activiteit bij voorbaat geaccepteerd. De school moet wel voor deskundig toezicht zorgen.

 

Aansprakelijkheid bij buitenschoolse activiteiten

Bij schoolgebonden buitenschoolse activiteiten zijn scholen verplicht om te zorgen voor voldoende toezicht. Voldoende en kwalitatief goede begeleiding is van groot belang. Als er iets misgaat ligt de uiteindelijke juridische verantwoordelijkheid bij het schoolbestuur. Toch is de situatie waarin een ongeluk gebeurt doorslaggevend voor wie er aansprakelijk wordt gesteld. Wanneer er sprake is van onvoldoende toezicht (nalatigheid), kan de school aansprakelijk worden gesteld voor onrechtmatig handelen. Er is dan sprake van een tekortkoming van de school.

 

Schade veroorzaakt door leerlingen

Schade die veroorzaakt wordt door leerlingen, wordt in eerste instantie verhaald op de ouders/verzorgers van de leerling. Mochten ouders/verzorgers geen aansprakelijkheids-verzekering hebben, dan adviseren wij om een Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren (AVP) af te sluiten. Voor leerlingen tot 14 jaar geldt dat de ouders/verzorgers aansprakelijk zijn. Als ouders/verzorgers een aansprakelijkheidsverzekering hebben, dan kan de schade mogelijk op deze verzekering verhaald worden. Als de leerling 14 of 15 jaar is, is de ouder/verzorger ook aansprakelijk als deze redelijkerwijs in staat was het kind tegen te houden bij het veroorzaken van de schade maar dit niet heeft gedaan. Vanaf 16 jaar is de leerling zelf aansprakelijk.