Stage

In het 2e leerjaar wordt er een assessment voor stagegeschiktheid afgenomen. Als de leerling stagegeschikt is, mag hij in het 3e leerjaar beginnen met zijn stage. Dit loopt door in het 4de leerjaar en het 5de leerjaar.

  

De functie van stage in klas 3 is:

 • Kennismaken met arbeid.

 • Het wennen aan arbeid.

 • Bekend raken met diverse werksituaties.

 • De stage is 1 dag per week.

 

De functie van stage in klas 4/5 is:

 • Uitbreiden van de praktische kennis.

 • Het toewerken naar arbeid.

 • Uitstromen met werk.

 • De stage begint met 2 dagen per week en kan in klas 5 worden uitgebreid naar 4 dagen per week.

 

Stage- of praktijkbegeleider (bedrijf/instelling)

Doorgaans is de stage/praktijkbegeleider een doorgewinterde vakman/-vrouw of leidinggevende. Professionele praktijkopleiders kunnen niet alleen vakinhoudelijke onderdelen van hun vak overbrengen aan anderen, maar ook de liefde voor hun vak overdragen. Zij zijn in staat om leerlingen enthousiast te maken.

De stage/praktijkbegeleider heeft de volgende belangrijke taken bij het begeleiden van een leerling:

 • Hij zorgt ervoor dat de leerling in de praktijk datgene kan leren wat voor de opleiding noodzakelijk is (hij organiseert als het ware het leren in het bedrijf).

 • Hij instrueert de leerling en begeleidt of coacht de leerling.

 • Hij beoordeelt de leerling en legt de vorderingen van de leerling vast.

 • Hij onderhoudt contacten met de school en de stagedocent.

 

Stagedocent (school)

De stagedocent Is vaak de mentor/docent van de 3e, 4e en 5e leerjaar en begeleidt de leerling op zijn weg naar de arbeidsmarkt.

 • Hij gaat op zoek naar een geschikt stageadres.

 • Hij plaatst de leerling, maakt samen kennis.

 • Hij begeleidt de leerling op de stageplek.

 • Hij rondt tenslotte de stage af met een eindgesprek eindbeoordeling.

Ook gaat de stagedocent op zoek naar een arbeidsplaats voor de leerling. Door middel van een plaatsingsstage onderzoekt hij de juistheid van die plaatsing en laat bij geschiktheid de stage overgaan in betaalde arbeid.

Hij kan ook eventueel advies geven over de verschillende subsidies die er zijn om deze leerlingen een goede kans op de arbeidsmarkt te geven.

 

Uitstroomrichtingen:

 • Agrarische techniek

 • Bouwtechniek

 • Consumptieve techniek

 • Mechanische techniek

 • Winkelpraktijk

 • Dienstverlening en Zorg

 

 

Wettelijke regelingen

Als de leerling werkt in het kader van een stage wordt er een stageovereenkomst gesloten tussen het stagebedrijf, de leerling, de ouder(s)/verzorger(s) en de stagedocent van de school.

 

Als de leerling 14 jaar is mag hij/zij 7 uur per dag stagelopen tussen 8.00 – 19.00 uur. Hij/zij verricht hulparbeid van lichte aard, werkt onder toezicht en het aantal werkzaamheden is beperkt.

Vooral bij technische stages zijn de veiligheidseisen van invloed op de werkzaamheden die hij/zij mag doen.

 

Wanneer de leerling 15 jaar is mag hij/zij 8 uur per dag stage lopen tussen 7.00 – 19.00 uur, ook op zaterdag niet op zondag.

Bij de technische stages zijn er nu meer werkzaamheden mogelijk. Er gelden strenge veiligheidseisen.

 

Is de leerling 16 of 17 jaar dan mag hij/zij hooguit 9 uur per dag stage lopen tussen 6.00 – 22.00 uur of 7.00 – 23.00 uur, ook op zaterdag. Als er op zondag gewerkt wordt, dan is zaterdag een vrije dag en hij/zij heeft minimaal 4 vrije zondagen per 13 weken. Hij/zij mag meer apparaten bedienen, maar echte zware en gevaarlijke nog niet. Wat nog niet mag is ‘s nacht werken.

 

Leerplicht

Wanneer de leerling 4 jaar praktijkonderwijs heeft doorlopen en een getuigschrift heeft ontvangen, is de leerling leerplichtvrij.

Inschrijven bij een ROC verandert niets aan deze status.

 

 

 

Nazorg

Als de leerling de school verlaat, kan er gebruik gemaakt worden van de nazorg. Deze nazorg wordt gegeven door de begeleider nazorg. Deze neemt in zekere zin het werk van de stagedocent over. Voor de inhoud van deze begeleiding verwijzen wij u naar de folder hierover.

We hebben als school een wettelijke verplichting van 1 jaar nazorg. In het 2e jaar is er nazorg op “papier”.

 

 

Voordelen bij het in dienst nemen van een praktijkschool leerling.

Praktijkschool leerlingen hebben vanwege het moeilijk lerend zijn structurele beperkingen, een scholingsbelemmering. Deze status biedt een werkgever een aantal voordelen:

 

Gratis no-risk polis.

 

Het UWV betaalt het loon door bij uitval door ziekte, ongeacht de aard ervan. De werkgever dient de uitval binnen drie dagen bij UWV te melden. Als de werknemer (meer) arbeidsongeschikt wordt, betaalt de werkgever geen hogere premie WAO of WIA. De no-risk polis geldt voor vijf jaar (bij recht op Wajong: onbeperkt).

 

Hoogte en berekening mobiliteitsbonus arbeidsgehandicapte werknemers verandert.

 

De premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers is in 2013 omhoog gegaan naar maximaal € 7.000 per jaar bij een werkweek van ten minste 36 uur. Heeft u een jonggehandicapte in dienst die u vanwege zijn arbeidsbeperking minder betaalt dan het wettelijk minimumloon (loondispensatie)? Dan gaat de korting voor deze werknemer omhoog naar maximaal € 3.500 per jaar bij een werkweek van ten minste 36 uur.

Als uw werknemer minder dan 36 uur per week werkt, dan moet u vanaf 1 januari 2013 de premiekorting evenredig verlagen. Bij werknemers zonder vast overeengekomen arbeidsduur gaat u uit van de uitbetaalde uren in het aangiftetijdvak gedeeld door de norm uren per 4 weken (144) of per maand (156).

Omdat de premiekorting per 1 januari 2013 afhankelijk is van het aantal arbeidsuren, past u de premiekorting toe per aangiftetijdvak en niet meer per loontijdvak.

Al deze regelingen zijn van tijdelijke aard en aan veranderingen onderhevig.