Aanmelding vanuit het Basisonderwijs en Voortgezet (Speciaal) Onderwijs

Met een aanmeldformulier van de PCL-PWF wordt een leerling aangemeld.

Dit formulier kunt u via de site downloaden of telefonisch opvragen bij de Praktijkschool Westfriesland, telefoonnummer:  0229-219487.

Na invulling en ondertekening kunt u dit formulier sturen naar:  

PCL-PWF

Postbus 3057

1620 GB Hoorn.

Met deze icoon kunt u het aanmeldformulier downloaden

Intake

De leerling wordt met zijn ouder(s)/ verzorger(s) uitgenodigd voor een intakegesprek op de Praktijkschool Westfriesland.

Informatie

Er wordt door de PCL-PWF informatie, waaronder een OPP(ontwikkelplan perspectief), opgevraagd bij de school van herkomst (basisonderwijs, voorgezet onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs).

Onderzoek

Er kan aanvullend pedagogisch-didactisch en psychologisch onderzoek plaatsvinden. Hiervoor wordt de leerling mondeling of schriftelijk uitgenodigd.

Adviesvergadering

Tijdens de adviesvergadering wordt de leerling besproken door de

 • Pycholoog

 • Pedagogisch-didactisch onderzoeker

 • Jeugdarts

 • Ondersteuningscoördinator, tevens voorzitter van de PCL-PWF

 • Teamleider onderbouw

Een vertegenwoordiger van de school van herkomst wordt door de administratie van de PCL-PWF uitgenodigd tot het bijwonen van de adviesvergadering.

OPP(ontwikkelplan perspectief)

Er wordt een OPP(ontwikkelplan perspectief) samengesteld op basis van het intakegesprek, de (dossier)informatie van de school van herkomst, de onderzoeken en de adviesvergadering.

Op de eerste pagina van het OPP staat het advies van de PCL-PWF.

Adviesgesprek

Tijdens dit gesprek wordt het OPP(ontwikkelplan perspectief) besproken met de leerling en zijn ouder(s) / verzorger(s).

Bij een positief advies kan de leerling tijdens dit gesprek voorlopig worden ingeschreven.

Na bespreking en ondertekening wordt één exemplaar van het OPP(ontwikkelplan perspectief) aan de ouder(s)/verzorger(s) gegeven en één exemplaar opgestuurd naar de school van herkomst.

Aanmelding vanuit het Speciaal Basisonderwijs

De leerlingen van het Speciaal Basisonderwijs worden in een groep aangemeld via de school van herkomst.

De school stelt een OPP(ontwikkelplan perspectief) samen en de ouder(s) / verzorger(s) vullen het aanmeldformulier van de PCL-PWF in.

‘Warme’ overdracht

De leerlingen uit het Speciaal Basisonderwijs  worden met een vertegenwoordiger van hun school besproken in een adviesvergadering. Dit wordt de ‘warme overdracht’ genoemd.

Adviesvergadering

Tijdens de adviesvergadering wordt de leerling besproken door de

 • Psycholoog

 • Pedagogisch-didactisch onderzoeker

 • Jeugdarts

 • Ondersteuningscoördinator, tevens voorzitter van de PCL-PWF.

 • Teamleider onderbouw

OPP(ontwikkelplan perspectief)

Er wordt een OPP(ontwikkelplan perspectief)samengesteld op basis van het Onderwijskundig Eindrapport en de informatie van de school van herkomst. In dit rapport staat het advies van de PCL-PWF.

Adviesgesprek

Tijdens dit gesprek wordt het OPP(ontwikkelplan perspectief) besproken met de leerling en zijn ouder(s) / verzorger(s).

Bij een positief advies kan de leerling tijdens dit gesprek voorlopig worden ingeschreven.

Na bespreking en ondertekening wordt één exemplaar van het OPP(ontwikkelplan) aan de ouder(s)/verzorger(s) gegeven en één exemplaar meegegeven voor de school van herkomst.

Voor alle toelatingen

Vanaf 1 januari 2016 komt de verantwoordelijkheid voor het afgeven van de toelaatbaarheidsverklaringen voor het Praktijkonderwijs te liggen bij het samenwerkingsverband 

Na het advies om de leerling toe te laten tot het praktijkonderwijs vraagt de Praktijkschool Westfriesland een toelaatbaarheidsverklaring (TVL) bij de Toewijzingscommissie Ondersteuning (TCO) aan.

Als deze verklaring er is kan de leerling definitief worden ingeschreven.

Toelatingscriteria

Een leerling is toelaatbaar tot het praktijkonderwijs als er sprake is van

 • Een leerachterstand van 3 jaar of meer in twee of meer domeinen (inzichtelijk rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spellen; niet zijnde de combinatie technisch lezen en spellen).

 • Een IQ tussen minimaal 55 en maximaal 75-80.

Informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen met mevr. E.A. Bosch, voorzitter van de PCL-PWF, op telefoonnummer: 0229-219487

e.a.bosch@praktijkschoolwf.nl